KLIMREK

 

Met het bezoek aan de eerste zes aardappeltelers ging het akkerbouwtraject afgelopen zomer volop van start. Bij deze zes pilootbedrijven zullen we een volledige levenscyclusanalyse uitvoeren, die als basis zal dienen voor de klimaatscan akkerbouw.

Benieuwd welke pioniers we in deze eerste fase van het traject onder de loep zullen nemen? Lees dan snel verder.

Karel Dewaele

In 2019 nam Karel Dewaele het gemengde landbouwbedrijf met varkens en akkerbouw over van zijn vader. Hij is daarmee de 4e generatie die het bedrijf in Stavele (West-Vlaanderen) runt. De teelt van bewaaraardappelen (15 ha) gebeurt in rotatie met mais en wintergranen. In de recent geplaatste bewaarloods kunnen de aardappelen tot juni worden bewaard. Naast de gangbare rotatie bouwt Karel ook een biologische rotatie uit met de teelt van o.a. pompoen, boerenkool en stamslaboon (Dewaele Bio). Ook met gereduceerde bodembewerking en aangepast oogstrestenbeheer wordt geëxperimenteerd. Karel wil als akkerbouwer een bijdrage leveren aan het beperken van de broeikasgasuitstoot. Hij is ervan overtuigd dat een goede bodem met een hoog koolstofgehalte daarin een rol kan spelen en dat daarmee ook veel andere voordelen gepaard gaan, die de robuustheid van zijn teelten kunnen verhogen.

Karel

 

Pieter Decroos

In het West-Vlaamse Leisele baat Pieter Decroos een gemengd akkerbouw- en varkensbedrijf uit. In de rotatie zitten naast 13 ha chipsaardappelen ook suikerbieten, wintertarwe en korrelmais. De varkens maken het bedrijf deels circulair: de varkensmest gaat naar de velden en het graan gaat terug naar de varkens. Net als de granen, worden ook de aardappelen op het bedrijf bewaard en dat tot het vroege voorjaar. Pieter past al 20 jaar niet-kerende bodembewerking toe en focust de laatste jaren ook op gereduceerde bodembewerking. Op het bedrijf is er ook een kamphuis aanwezig waar ’s zomers jeugdkampen doorgaan. Blind klimaatmaatregelen nemen, zonder te weten wat het netto effect ervan is, wil Pieter vermijden. Inzicht krijgen in de verbeterpunten op zijn bedrijf en het effect van mogelijke maatregelen becijferd zien, is dan ook de reden waarom hij zich inschreef voor het Klimrek-project.

Pieter

 

Koen Vrancken

In het Zuid-Limburgse Riemst runt Koen Vrancken een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf waar vooral aardappelen, maar ook eigen pootgoed, granen, mais en suikerbieten geteeld worden. Koen omarmt de technologie. Op het veld zorgen RTK-GPS en het spuittoestel met sectieafsluiting voor een precieze inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook bij de bewaring van de aardappelen komt technologie te pas: een slimme sturing van de ventilatoren in de bewaarloodsen zorgt voor optimale benutting van de energie die de zonnepanelen opwekken. Op die manier wil Koen zijn klimaatimpact op een rendabele manier te verlagen. Via Klimrek hoopt hij daarin verder ondersteund te worden.

Koen Vrancken

 

Koen Van Eyck

Koen Van Eyck baat het gemengde akkerbouw- en melkveebedrijf Avedro uit in Geel. Naast halfvroege en late aardappelen (150 ha) voor de frietindustrie teelt Koen ook suiker- en voederbieten, gras en mais. De aardappelen worden deels af land verkocht en deels tot het vroege voorjaar op het bedrijf bewaard. Koen past precisietechnieken toe, zoals RTK-GPS en sectie-afsluiting op de spuitboom, om meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten. Waar nodig worden de aardappelen op percelen met zandgrond geïrrigeerd, wat volgens Koen essentieel is om opbrengstverlies in periodes van droogte te vermijden. Sensoren in de bodem en gewasgroeimonitoring via Watch it Grow helpen Koen beslissen wanneer de beregening het best wordt ingezet.

Koen Van Eyck

 

Andreas Ryckaert

In Assenede, op de grens van Oost-Vlaanderen met Nederland, baat Andreas Ryckaert samen met ouders, en vanaf volgend jaar met z’n broer Francis, een akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt van pootgoed uit. Naast pootaardappelen telen ze ook uien, suikerbieten, tarwe en gras- en bloemenzaden. Het pootgoed wordt op het bedrijf in kisten bewaard, verpakt en verkocht aan telers of tussenhandelaars in België en Nederland. Sommige rassen zijn bestemd voor export binnen en buiten Europa. Andreas deinst er niet terug voor innovatie. Zo is druppelirrigatie- en fertigatie aanwezig op de velden waar de pootgoedstammen gehouden worden en experimenteert hij hiermee ook in de uienteelt. Ook de bodem krijgt speciale aandacht door het inzetten van stalmest, gehakseld stro, groenbedekkers en champost. Andreas neemt deel aan het Klimrekproject om inzicht te krijgen in de ecologische voetafdruk van zijn bedrijf en om zijn denkwijze te toetsen aan de resultaten van het project. Hij hoopt ook dat deze resultaten een rol kunnen spelen in de ondersteuning die de overheid akkerbouwers kan bieden bij het nemen van klimaatmaatregelen.

foto: Andreas Ryckaert

 

Josse Peeters

Hof Ten Bosch is het gespecialiseerde akkerbouwbedrijf van Josse Peeters en zijn broer Jan uit Huldenberg. De rotatie op het bedrijf omvat aardappelen voor de chipsindustrie (50 ha), wintergranen, koolzaad, korrelmais en suikerbieten. Waar mogelijk wordt de bodem niet-kerend bewerkt, wat erosie op de glooiende percelen beperkt. Met tractoren voorzien van RTK-GPS en een spuitboom met sectie-afsluiting zet Josse in op de precieze behandeling van zijn teelten. De bewaarloods op het bedrijf is voorzien van mechanische koeling op basis van zonne-energie en is sterk geïsoleerd wat bewaring tot juni mogelijk maakt. Hof Ten Bosch doet als Bayer forward farm ook dienst als educatief centrum. Er vinden geregeld opleidingen plaats, naast demonstraties van de technieken die op het bedrijf werden uitgetest. Duurzaamheid en rendabiliteit gaan voor Josse en Jan hand in hand. Via Klimrek willen ze de mogelijke maatregelen die ze kunnen nemen en het verdienmodel dat ze daaraan kunnen koppelen, dan ook verder onderzoeken.

foto: Josse en Jan Peeters