KLIMREK

groepsfoto pilootboeren

Bijna 2 jaar na de start van het Klimrekproject werd het tijd voor een fysieke ontmoeting tussen de pilootboeren melkvee en alle medewerkers van het project. Binnen Klimrek wordt een klimaatscan ontwikkeld en worden klimaatmaatregelen opgelijst om landbouwers te ondersteunen in een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering. Tijdens dit discussiemoment werden een aantal mogelijke maatregelen besproken met de pilootboeren.

deelsystemen cfp taartdiagram

Figuur : Bijdrage van elk deelsysteem aan de carbon footprint van 1 kg meetmelk

Aangezien de deelsystemen voederbeheer en enterische emissies de grootste klimaatimpact hebben, werd in de discussie voornamelijk op deze deelsystemen gefocust. Zo werd dieper ingegaan op maatregelen rond rantsoen (i.h.k. van de maatregelen binnen het Convenant Enterische Emissies), voederproductie (bv. gras-klaver) en veebeheer (bv. afkalfleeftijd verlagen).

Er wordt in het project gewerkt aan 2 type maatregelen:

1) Maatregelen die tot op een bepaald niveau zowel ecologisch als economisch kunnen worden doorgerekend.

2) Kwalitatieve maatregelen die zeker ook een positief effect hebben, maar voorafgaand aan implementatie moeilijker kunnen worden becijferd. Zo wordt bijvoorbeeld een factsheet ontwikkeld i.v.m. alternatieven voor rantsoencomponenten met een grote klimaatimpact. Deze fiche reikt de landbouwer de nodige handvaten om in gesprek te gaan met de eigen rantsoenadviseur, die daarop een aangepast rantsoen kan uitwerken. Indien de landbouwer dit wenst, kan deze rantsoenaanpassing, voor ze in de praktijk wordt doorgevoerd, wel worden doorgerekend via Klimrek.

De grootste uitdaging zal zijn om de op maat gemaakte begeleiding uit te bouwen. De juiste maatregelen vinden, zal voor elk bedrijf verschillend zijn. Hiervoor moet nog een stappenplan worden ontwikkeld, waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van doorverwijzing naar andere experten of andere ondersteunende tools. De graskuilkwaliteit heeft bijvoorbeeld een grote invloed op de berekening van de carbon footprint. Dit betekent dat ook zaken zoals weersinvloeden, waar je weinig impact op hebt, een belangrijke rol opeisen. Andere maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld wanneer wel of niet beregenen) moeten dan weer in afweging worden genomen. Het inzicht dat je krijgt in de volledige klimaatproblematiek is dan ook een minstens even belangrijke output van dit Klimrekproject naast de bedrijfsspecifieke begeleiding. Je kan hiermee niet alleen melkveehouders inzichten geven in hun bedrijfsvoering, maar ook adviseren in overheidsbeslissingen.

In de discussie werd daarenboven duidelijk dat verschillende klimaatmaatregelen elkaar ook beïnvloeden. Zo werd duidelijk dat het verlagen van de afkalfleeftijd moeilijk gecombineerd kan worden met het gebruik van gesekst sperma, omdat hierdoor mogelijks het aantal inseminaties kunnen toenemen. De eigen bedrijfssituatie zal hier gaan bepalen welke maatregel het meest effect heeft. Het is duidelijk dat er geen gemiddelde melkveehouder bestaat en dat advies en begeleiding op maat noodzakelijk zijn. De leerrijke voormiddag werd afgesloten met een bezoek aan de melkveestal van ILVO. Zo werden de pilootboeren melkvee bedankt voor hun geleverde inspanningen en tijd van de afgelopen twee jaren. Het bezoek aan de ruime ILVO stal met toelichting over de diverse onderzoeksmogelijkheden was de kers op de taart. Deze melkveestal doet niet alleen dienst voor onderzoek, maar dient zeker ook als voorbeeld voor landbouwers, en daarom wordt, los van diverse projecten, gestreefd naar voldoende hoge producties om de realiteit van een melkveebedrijf na te streven. Iets waar men heel goed in slaagt.

Kortom, er staan de klimrekmedewerkers nog veel uitdagingen voor de boeg en het project is nog zeker niet afgelopen!

stalbezoek1stalbezoek2